.Tìm 2 số tự nhiên a, b (a > b) sao cho a + b = 45 và ƯCLN(a,b) = 9

.Tìm 2 số tự nhiên a, b (a > b) sao cho a + b = 45 và ƯCLN(a,b) = 9

2 bình luận về “.Tìm 2 số tự nhiên a, b (a > b) sao cho a + b = 45 và ƯCLN(a,b) = 9”

 1. ƯCLN (a;b) = 9 => a=9m ; b=9n [ m;n thuộc N , (m;n) = 1 ]
  => 45 = a+b = 9.(m+n)
  => m+n = 45 : 9 = 5 = 0+5 = 1+4 = 2+3 
  Mà (m;n) = 1 => m=1;n=4 hoặc m=4;n=1 hoặc m=2;n=3 hoặc m=3;n=2
  => a=9;b=36 hoặc a=36;b=9 hoặc a=18;b=27 hoặc a=27;b=18

  Trả lời

Viết một bình luận