Tìm aaa và n biết 1+2+3+…+n=aaa aaa là số có 33chuwx số

Tìm aaa và n biết
1+2+3+…+n=aaa
aaa là số có 33chuwx số

1 bình luận về “Tìm aaa và n biết 1+2+3+…+n=aaa aaa là số có 33chuwx số”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Đặt A=1+2+3+…+n=overline[aaa]$\\$ Dãy A có số số hạng là :$\\$ (n-1):1+1=n (số hạng)$\\$ Dãy A có tổng là :$\\$ ((n+1)xxn)/2=overline[aaa]$\\$ =>(n+1)xxn=2. overline[aaa]$\\$ Xét : $\\$ + Với overline[aaa]=111 thì n(n+1)=222=21.22$\\$ +Với overline[aaa]=222 thì n(n+1)=444 (loại)$\\$ +Với overline[aaa]=333 thì n(n+1)=666(loại)$\\$ +Với overline[aaa]=444 thì n(n+1)=888(loại)$\\$ Vậy overline[aaa]=111 và n=21$\\$
    color[blue][@ryuzita]

    Trả lời

Viết một bình luận