tìm x biết :x chia hết cho 4,x chia hết cho -6 và -20<x<-10

tìm x biết 😡 chia hết cho 4,x chia hết cho -6 và -20<x<-10

1 bình luận về “tìm x biết :x chia hết cho 4,x chia hết cho -6 và -20<x<-10”

 1. $\text{→ Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{→ Ta có :}$
  $\text{→ Các số nguyên âm từ -10 đến -20 chia hết cho 4 :}$
  $\text{{ – 12 ; – 16 }.        ( 1 )}$
  $\text{→ Các số nguyên âm từ -10 đến -20 chia hết cho 6 :}$
  $\text{{ – 12 ; – 18 }.        ( 2 )}$
  $\text{→ Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta suy ra x = -12.}$
  $\color{red}{\text{ThieuNangLamToanHoc}}$

  Trả lời

Viết một bình luận