Tìm chữ số x biết 12 x 5 y chia hết cho 2;5 và 9

Tìm chữ số x biết 12 x 5 y chia hết cho 2;5 và 9

2 bình luận về “Tìm chữ số x biết 12 x 5 y chia hết cho 2;5 và 9”

 1. Ta có: 12x5y 
  – Chia hết cho 2. Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2 là số tận cùng là { 0;2;4;6;8 }
  – Chia hết cho 5. Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 5 là số tận cùng là { 0;5 }
  – Chia hết cho 9. Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng của các chữ số chia hết cho 9
  __________________________________
  – Do chia hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng là 0 hay y=0
  – Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9, ta có: 1+2+5+0=8
  -> 8+1=9 hay x=1 để 1+2+1+5+0=9 
  – Chúng ta còn có số 18 chia hết cho 9
  – Ta có: 1+2+9+5+0=17 không chia hết cho 9
  Vậy: x=1; y=0
  $#SHM$
   

  Trả lời
 2. Điều kiện:(x, y < 10)
  Để 12x5y chia hết cho 2 và 5 —–> y=0. Ta được 12×50
  Để 12×50 chia hết cho 9 ——-> (1 + 2 + x + 5 + 0) chia hết cho 9 hay (8 + x) chia hết cho 9⇒ x = 1
  Vậy x = 1 và y = 0.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới