Tìm số nguyên x biết a) -314 3.(5 + x) = -254 b) ( -27 + x) . ( 14 – 2x) = 0

Tìm số nguyên x biết
a) -314 3.(5 + x) = -254 b) ( -27 + x) . ( 14 – 2x) = 0

2 bình luận về “Tìm số nguyên x biết a) -314 3.(5 + x) = -254 b) ( -27 + x) . ( 14 – 2x) = 0”

 1. a) -314 – 3.(5 + x) = -254
  3.(5 + x) = -314 – (-254)
  3.(5 + x) = – 60
  5 + x = -60 : 3
  5 + x = – 20
  x = -20 – 5
  x = -25
  b) (-27 + x) . ( 14 – 2x) = 0
  Trường hợp 1 : 
  -27 + x = 0
  x = 0 – (-27)
  x = 27
  Trường hợp 2 :
  14 – 2x = 0
  2x = 14
  x = 7 
  Vậy x = 27 hoặc x  = 7
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)-314-3.(5+x)=-254
  =>3.(5+x)=(-314)-(-254)
  =>3.(5+x)=(-314)+254
  =>3.(5+x)=-60
  =>5+x=(-60):3
  =>5+x=-20
  =>x=(-20)-5
  =>x=-25
  $Vậy$   x=-25
  ______________________________
  b)(-27+x).(14-2x)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}-27+x=0\\14-2x=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0-(-27)\\2x=14-0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0+27\\2x=14\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=27\\x=14:2\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=27\\x=7\end{array} \right.\) 
  $Vậy$   x in {27;7}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới