Biết rằng cứ lên cao 100 mét(so với mực nước biển) thì nhiệt độ giảm 0,6 độ C.Bạn An đang leo đến độ cao x(M) khi leo lênh đỉ

Biết rằng cứ lên cao 100 mét(so với mực nước biển) thì nhiệt độ giảm 0,6 độ C.Bạn An đang leo đến độ cao x(M) khi leo lênh đỉnh Phần xi păng cao 3143 mét(so với mực nước biển) Viết biểu thức biểu thị nhiệt độ ở độ cao x(M) so với mực nước biển biết ràng ở mặt đất nhiệt độ là 24 độ C Tính nhiệt độ vị trí bạn An đứng ở độ cao 500 mét và tại đỉnh Phân xi păngViết một bình luận