Cho tam giác ABC; gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. a) Chứng minh rằng: Tam giá

Cho tam giác ABC; gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.
a) Chứng minh rằng: Tam giác AMB= Tam giác DMC và AB= DC
b) Chứng minh rằng BD//AC
c) Qua M vẽ đường thẳng vuông góc với AC tại I, và đường thẳng vuông góc với BD tại K. Chứng minh rằng ba điểm I,M,K thẳng hàng

1 bình luận về “Cho tam giác ABC; gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. a) Chứng minh rằng: Tam giá”

 1. a)
  Xét $\Delta AMB$ và $\Delta DMC$, ta có:
  $MA=MD\left( gt \right)$
  $\widehat{AMB}=\widehat{DMC}$ (hai góc đối đỉnh)
  $MB=MC\left( gt \right)$
  Nên $\Delta AMB=\Delta DMC\left( c.g.c \right)$
  Do đó $AB=DC$
  b)
  Xét $\Delta AMC$ và $\Delta DMB$, ta có:
  $MA=MD\left( gt \right)$
  $\widehat{AMC}=\widehat{DMB}$ (hai góc đối đỉnh)
  $MC=MB\left( gt \right)$
  Nên $\Delta AMC=\Delta DMB\left( c.g.c \right)$
  Do đó $\widehat{MAC}=\widehat{MDB}$
  Mà hai góc này ở vị trí so le trong
  Vậy $BD//AC$
  c)
  Xét $\Delta IMC$ vuông tại $I$ và $\Delta KMB$ vuông tại $K$, ta có:
  $MC=MB\left( gt \right)$
  $\widehat{ICM}=\widehat{KBM}$ (vì $BD//AC$, hai góc so le trong)
  Nên $\Delta IMC=\Delta KMB\left( ch-gn \right)$
  Do đó $\widehat{IMC}=\widehat{KMB}$
  Mà $\widehat{IMC}+\widehat{IMB}=180{}^\circ $ (hai góc kề bù)
  Nên $\widehat{KMB}+\widehat{IMB}=180{}^\circ $
  Hay $\widehat{IMK}=180{}^\circ $
  Vậy 3 điểm $I,M,K$ thẳng hàng

  cho-tam-giac-abc-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-ma-lay-diem-d-sao-cho-md-ma-a-c

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới