giúp mik thêm câu này `f(x)=x^2-9` tìm nghiệm đa thức

giúp mik thêm câu này
`f(x)=x^2-9`
tìm nghiệm đa thức

2 bình luận về “giúp mik thêm câu này `f(x)=x^2-9` tìm nghiệm đa thức”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Từ f(x)=0
  =>x^2-9=0
  =>x^2=9
  =>x=±√9=±3
  Vậy x=±3 là  nghiệm của đa thức 
  $#sad$

  Trả lời
 2. Để tìm nghiệm của f(x)thì f(x)=0
  =>x^2-9=0
  =>x^2=0+9
  =>x^2=9
  =>x=±3
  Vậy nghiệm của đa thức f(x)=x^2-9 là x=±3
  #KhanhHuynUwU

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới