tìm x biết 16/5 – |3x + 1/5| =0

tìm x biết
16/5 – |3x + 1/5| =0

2 bình luận về “tìm x biết 16/5 – |3x + 1/5| =0”

 1. 16/5-3x+1/5 =0
         –3x+1/5+16/5=0
   

  Trả lời
 2. (16)/5 – |3x + 1/5| = 0
  => |3x + 1/5| = (16)/5
  => 3x + 1/5 = (16)/5 hoặc 3x + 1/5 = (-16)/5
  => 3x = (16)/5 – 1/5 hoặc 3x = (-16)/5 – 1/5
  => 3x = 3 hoặc 3x = (-17)/5
  => x = 3 : 3 hoặc x = (-17)/5 : 3
  => x= 1 hoặc x = (-17)/(15)
  Vậy x \in {1,(-17)/(15)}
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới