Tìm giá trị ngyên của x để các biểu thức sau nhân giá trị nguyên 1)A=3x^2-x+3/x+2 2)B=3x^2-x+1/3x+2

Tìm giá trị ngyên của x để các biểu thức sau nhân giá trị nguyên
1)A=3x^2-x+3/x+2
2)B=3x^2-x+1/3x+2

2 bình luận về “Tìm giá trị ngyên của x để các biểu thức sau nhân giá trị nguyên 1)A=3x^2-x+3/x+2 2)B=3x^2-x+1/3x+2”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  A=(3x^2-x+3)/(x+2)=(3x^2+6x-7x-14+17)/(x+2)=(3x(x+2)-7(x+2)+17)/(x+2)=((x+2)(3x-7)+17)/(x+2)=3x-7+17/(x+2)
  A nhận giá trị nguyên khi 17\vdots(x+2)
  =>x+2\in Ư(17)={17;-17;1;-1}
  =>x\in{15;-19;-1;-3}
  Vậy x\in{15;-19;-1;-3}
  2)
  B=(3x^2-x+1)/(3x+2)=(3x^2+2x-3x-2+3)/(3x+2)=(x(3x+2)-(3x+2)+3)/(3x+2)=((3x+2)(x-1)+3)/(3x+2)=x-1+3/(3x+2)
  B nhận giá trị nguyên khi 3\vdots(3x+2)
  =>3x+2\in Ư(3)={3;-3;1;-1}
  =>3x\in{1;-5;-1;-3}
  Mà: x\inZZ=>x=-1
  Vậy x=-1

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  A={3x^2-x+3}/{x+2}    Điều kiện : x\ne-2;x\inZ
  ={(3x^2+6x)-(7x+14)+17}/{x+2}
  ={3x(x+2)-7(x+2)+17}/{x+2}
  ={(3x-7)(x+2)+17}/{x+2}
  ={(3x-7)(x+2)}/{x+2}+{17}/{x+2}
  =3x-7+{17}/{x+2}
  Để A\inZ<=>{17}/{x+2}\inZ
  =>17 $\vdots$ x+2
  =>x+2\in Ư(17)={+-17;+-1}
  Ta có bảng sau :
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x+2}&\text{-17}&\text{-1}&\text{1}&\text{17}\\\hline \text{x}&\text{-19}&\text{-3}&\text{-1}&\text{15}\\\hline\end{array}
  Kết hợp điều kiện =>x\in{-19;-3;-1;15}
  Vậy x\in{-19;-3;-1;15} thì A\inZ
  b)
  B={3x^2-x+1}/{3x+2}     Điều kiện : x\ne-2/3;x\inZ
  ={x(3x+2)-(3x+2)+3}/{3x+2}
  ={(x-1)(3x+2)+3}/{3x+2}
  ={(x-1)(3x+2)}/{3x+2}+3/{3x+2}
  =x-1+{3}/{3x+2}
  Để B\inZ<=>{3}/{3x+2}\inZ
  =>3 $\vdots$ 3x+2
  =>3x+2\in Ư(3)={-3;-1;1;3}
  Ta có bảng sau : 
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{3x+2}&\text{-3}&\text{-1}&\text{1}&\text{3}\\\hline \text{3x}&\text{-5}&\text{-3}&\text{-1}&\text{1}\\\hline \text{x}&\text{-$\frac{5}{3}$}&\text{-1}&\text{-$\frac{1}{3}$}&\text{$\frac{1}{3}$}\\\hline\end{array}
  Kết hợp điều kiện =>x\in{-1}
  Vậy x\in{-1} thì B\inZ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới