Đề:Giải các phương trình sau: a.(3x-7)(-10x+5)=0 b.-10x+17=-2x-3 c.x2-5x/x-5=5

Đề:Giải các phương trình sau:
a.(3x-7)(-10x+5)=0
b.-10x+17=-2x-3
c.x2-5x/x-5=5

2 bình luận về “Đề:Giải các phương trình sau: a.(3x-7)(-10x+5)=0 b.-10x+17=-2x-3 c.x2-5x/x-5=5”

 1. Giải các phương trình sau:
  a) (3x-7)(-10x+5)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}3x-7=0\\-10x+5=0\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}3x=7\\-10x=-5\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{7}{3}\\x=\dfrac{-5}{-10}\end{array} \right.\)
  Vậy S={7/3;1/2}
  b) -10x+17=-2x-3
  <=> -10x+2x=-3-17
  <=> -8x=-20
  <=> x={-20}/{-8
  <=> x=5/2
  Vậy S={5/2}
  c) {x^2-5x}/{x-5}=5(ĐKXĐ: x\ne5)
  MTC: x-5
  <=> {x^2-5x}/{x-5 }={5(x-5)}/x-5
  Khử mẫu:
  => x^2-5x=5(x-5)
  <=> x(x-5)-5(x-5)=0
  <=> (x-5) (x-5)=0
  <=> (x-5)^2=0
  <=> \sqrt{(x-5)^2}=0
  <=> x-5=0
  <=> x=5 (KTM ĐKXĐ)
  Vậy phương trình trên vô nghiệm ( hay S=∅ )

  Trả lời
 2. a) (3x-7)(-10x+5)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=3x-7=0\\-10x+5=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}3x=7\\-10x=-5\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=$\dfrac{7}{3}$\\x=$\dfrac{1}{2}$\end{array} \right.\) 
  Vậy phương trình có tập nghiệm S={$\dfrac{7}{3}$;$\dfrac{1}{2}$}
  b) -10x+17=-2x-3
  ⇔-10x+2x=-3-17
  ⇔-8x=-20
  ⇔x=$\dfrac{5}{2}$
  Vậy phương trình có tập nghiệm S={$\dfrac{5}{2}$}
  c) $\dfrac{x²-5x}{x-5}$=5
  ⇔ $\dfrac{x²-5x}{x-5}$=$\dfrac{5(x-5)}{x-5}$
  ⇔x²-5x=5(x-5)
  ⇔x(x-5)=5(x-5)
  ⇔x(x-5)-5(x-5)=0
  ⇔(x-5)(x-5)=0
  ⇔(x-5)²=0
  ⇔x-5=0
  ⇔x=5
  Vậy phương trình có tập nghiệm S={5}
   

  Trả lời

Viết một bình luận