a) (2x + 3) ^ 2 -4(x-2).(x+2) b) (x + 6)/(x ^ 2 – 4) – 2/(x(x + 2)) C) (4x ^ 2 – 7x + 12) / (x + 1)

a) (2x + 3) ^ 2 -4(x-2).(x+2)

b) (x + 6)/(x ^ 2 – 4) – 2/(x(x + 2))

C) (4x ^ 2 – 7x + 12) / (x + 1)

1 bình luận về “a) (2x + 3) ^ 2 -4(x-2).(x+2) b) (x + 6)/(x ^ 2 – 4) – 2/(x(x + 2)) C) (4x ^ 2 – 7x + 12) / (x + 1)”

 1. Giải:
  a) (2x+3)²-4(x-2)(x+2)
  =4x²+12x+9-4(x²-4)
  =4x²+12x+9-4x²+16
  =12x+25
  b) (x+6)/x²-4 -2/x(x+2)
  =x(x+6)/x(x²-4)-2(x-2)/x(x²-4)
  =x²+6x-2x+4/x(x²-4)
  =x²-4x+4/x(x²-4)
  =(x-2)²/x(x-2)(x+2)
  =x-2/x(x+2)
  câu c khó quá,sry nha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới