a) 2/x-1 + 5/x²-1 = 1 Giải giúp với Xong vote+ cảm ơn

a) 2/x-1 + 5/x²-1 = 1
Giải giúp với
Xong vote+ cảm ơn
Viết một bình luận