“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng

“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến”
1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Và được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
2) Xác định các câu rút gọn có trong đoạn trích và cho biết rút gọn thành phần nào?
3. Xác định phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích?

2 bình luận về ““Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng”

 1. Câu 1 :
  – Đoạn văn trên được trích từ văn bản : Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
  – Tác giả : Hồ Chí Minh
  – Phương thức biểu đạt chính : Nghị luận
  Câu 2 : 
  – Câu rút gọn có trong đoạn trích  : 
  + Có khi được trưng bày trong tủ kính , trong bình pha lê , rõ ràng dễ thấy.
  + Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương , trong hòm.
  + Nghĩa là phải ra sức giải thích , tuyên truyền , tổ chức , lãnh đạo , làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước , công việc kháng chiến.
  – Rút gọn thành phần : Chủ ngữ 
  Câu 3 : 
  – Phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích : Nghĩa là phải ra sức giải thích , tuyên truyền , tổ chức , lãnh đạo ,…

  Trả lời
 2. $1/$
       $Đoạn$ văn trên $được$ $trích$ $từ$ $văn$ $bản:$ ” Tinh thần yêu nước của nhânh dân ta”.
       Tác giả: $Hồ$ $Chí$ $Minh$
       $PTBĐ$ chính: nghị luận
  $2$/ 
  $- Câu$ $rút$ $gọn:$ 
  + $Có$ khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.
  + Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong $rương$, trong $hòm.$
  + Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ $chức,$ lãnh $đạo,$ làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu $nước,$ công việc kháng $chiến.$
  – Rút gọn thành phần chủ ngữ.
  $3/$
  $-  Phép$ $liệt$ $kê$ trong đoạn trích: 
  + Trong tủ kính, trong $bình$ pha $lê.$
  + Trong rương, trong $hòm.$
  + Giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo.
  $#anhhthuw$
  $#soyi$
  $#miyeong$
  $#hoctot$

  Trả lời

Viết một bình luận