Tiếng Anh Ngữ Pháp

Cách dùng If

1. Những sự việc và tình huống không chắc chắn Mệnh đề sau If thường để nói ...