A. Lý thuyết Cách 1: What is + tính từ sở hữu + address? Tính từ sở hữu + address + is + địa chỉ. Example: What is your addr

A. Lý thuyết
Cách 1:
What is + tính từ sở hữu + address?
Tính từ sở hữu + address + is + địa chỉ.
Example: What is your address?
My address is 160 Pham Van Dong street.
Cách 2:
Where: + do/ does + S + live?
S + live/ lives… .
Example: Where do you live?
I live at 160 Pham Van Dpngstreet.
B. Bài tập vân dụng
Exercise 1: Viết lại câu dựa vào từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi:
1. Where does she live? (what)

2. My uncles address is 123 Hang Bai. (live)

3. Do you live at 23 TranHung Dao street? (is)

4. Is her address 36 Xuan Thuy street? (live)

5. What is your grandmothers address? (where)

Exercise 2: Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào từ gợi ý:
1. Nam/ in/ Hoan Kiem district.

2.I/ with/ parents/ 24 Davis Street.

3. sister/ not/ live/ my family/./ She/ with/ husband/ Da Nang city.

4. My school/ address/ 1 Pham Van Dong street.

5. Where/ Tony/ his parents/ live?

1 bình luận về “A. Lý thuyết Cách 1: What is + tính từ sở hữu + address? Tính từ sở hữu + address + is + địa chỉ. Example: What is your addr”

 1. 1. What is her address?
  2. Where do your uncles live?
  3. Is 23 Tran Hung Dao street your address? 
  4. Does she live at 36 Xuan Thuy street?
  5. Where does your grandmother live? 
  6. Nam lives in the Hoan Kiem district.
  7. I live with my parents at 24 Davis Street.
  8. My sister doesn’t live with my family. She lives with her husband in Da Nang city.
  9. My school’s address is 1 Pham Van Dong street.
  10. Where do Tony and his parents live?
  @ Kiến thức :
  – What is + tính từ sở hữu + address?
  => Tính từ sở hữu + address + is + địa chỉ.
  – Where: + do/ does + S + live?
  => S + live/ lives… .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới