-Chọn đáp án đúng ! He was called back when he ……… to the A.runs .B.run . C .had run . D. was running

-Chọn đáp án đúng !
He was called back when he ……… to the
A.runs .B.run . C .had run . D. was running

2 bình luận về “-Chọn đáp án đúng ! He was called back when he ……… to the A.runs .B.run . C .had run . D. was running”

 1. Answer: D. was running
  * A. runs -> câu này đang được viết theo thì qúa khứ -> loại (runs là dạng thêm “s” đối với chủ ngữ số ít trong thì HTĐ) => loại
  * B. run -> câu này đang được viết theo thì qáu khứ -> loại (run là dạng động từ nguyên mẫu đối với chủ ngữ số nhiều và I trong thì HTĐ) => loại
  * C. had run -> QKHT thường chỉ đi với QKĐ khi QKHT là hành động xảy ra trước sau đó mới là QKĐ => loại
  * D. was running -> Diễn tả hành động đang xảy ra thì 1 hành động khác xen vào trong quá khứ
      + Hành động đang xảy ra: QKTD: When/ While + S + was/ were + Ving
      + Hành động khác xen vào: QKĐ: S + V2/ed
  => Chọn D
  $\textit{Tạm dịch:}$ Anh ấy bị gọi lại khi đang chạy đến nhà thờ. 

  Trả lời
 2. Giải đáp: D
  – Một hành động đang diễn ra thì đột nhiên một hành động khác xen vào, hành động đang diễn ra chia thì QKTD, hành động xen vào dùng QKĐ
  – Cấu trúc: S + Ved/Vc2 + .. + when + S + was/were + V-ing 
  => Giải đáp: D. was running 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới