There hasn’t been so much protest against the use of CFC’s. -> Never before _________

There hasn’t been so much protest against the use of CFC’s.
-> Never before _________

2 bình luận về “There hasn’t been so much protest against the use of CFC’s. -> Never before _________”

 1. There hasn’t been so much protest against the use of CFCs.
  -> Never before has there been so much protest against the use of CFCs.
  @ Kiến thức :
  – Never before + have/has/….+ S + (ever) + V3/P2 +…. : chưa bao giờ …. 

  Trả lời
 2. -> Never before has there been so much protest against the use of CFCs.
  – Cấu trúc : Never before + have/has + S + ( ever ) + V3/P2 + .. : chưa bao giờ
  – Dịch : Chưa bao giờ có nhiều cuộc biểu tình phản đối việc sử dụng CFC đến như vậy.
  – – – – – — – –
  ~Gửi bạn~
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới