TÌM LỖI SAI VÀ SỬA Question 6: The artisans always improve the products quality, so as to they can attract more customs Quest

TÌM LỖI SAI VÀ SỬA
Question 6: The artisans always improve the products quality, so as to they can attract more customs
Question 7: His mother is very proud of him, doesntshe?
Question 8: They said a new shopping mall will be set up there the next day.
Question 9: 7. Miss Hoa stopped to typethe letter when she saw mecoming.
Question 10: Our neighbour looked for our pet when we were away.

1 bình luận về “TÌM LỖI SAI VÀ SỬA Question 6: The artisans always improve the products quality, so as to they can attract more customs Quest”

 1. 6. so as to -> so that
   – so as to + Verb: để
  = so that + clause
  Dịch: Các nghệ nhân luôn cố gắng cải thiện chất lượng các sản phẩm, để họ có thể thu hút nhiều khách hơn.
  7. doesntshe -> isn’t she
  – Câu hỏi đuôi (TAG Q’S): 
   + Mệnh đề chính (khẳng định): S + động từ thường/tobe
   + Câu hỏi đuôi (phủ định): (not) trợ động từ/tobe + S
  Và ngược lại
  Lưu ý: Chủ ngữ ở mệnh đề chính và câu hỏi đuôi là một, động từ ở mệnh đề chính và câu hỏi đuôi đều là cùng một thì.
  8. will -> would
  **Tham khảo ảnh về cấu trúc câu Reported speech (WH-questions) và cách lùi thì, cách chuyển trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn**
  REPORTED SPEECH: (Cơ bản)
   S + said (to someone)/ told (someone) + (that) + S + V (lùi thì)
  9. to type -> typing
   – stop + V-ing: dừng hẳn việc đang làm
   – stop + to V: dừng việc này để làm việc khác
  Dịch: Cô Hoa đã dừng ngay việc gõ tin nhắn khi thấy tôi đang đi tới.
  10. looked for -> looked after
   – look after (phr.v): chăm sóc
   – look for something: tìm kiếm thứ gì đó.

  tim-loi-sai-va-sua-question-6-the-artisans-always-improve-the-products-quality-so-as-to-they-can

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới