Cho điểm M và N thuộc đường tròn (Ở;10 cm) sao cho MN có độ dài bằng 16 cm . Qua M và an kết các tiếp tuyến với đường tròn, c

Cho điểm M và N thuộc đường tròn (Ở;10 cm) sao cho MN có độ dài bằng 16 cm . Qua M và an kết các tiếp tuyến với đường tròn, các tiếp tuyến này cắt nhau tại A
b. Tính độ dài đoạn thẳng OA;

1 bình luận về “Cho điểm M và N thuộc đường tròn (Ở;10 cm) sao cho MN có độ dài bằng 16 cm . Qua M và an kết các tiếp tuyến với đường tròn, c”

 1. Gọi $I$ là giao điểm của $OA$ và $MN$
  Trong $\Delta OMN$ có $OM = ON = R \to \Delta OMN$ cân tại $O$
  $\to OI$ vừa là đừng phân giác vừa là đường cao
  $\to OI$ là đừng trung tuyến $\to IM = IN = \dfrac{MN}2 = 8\ (cm)$
  $\\$
  Trong $\Delta OMI$ vuông tại $I$ có:
  $OM^2 = IM^2 + OI^2$
  $\to 10^2 = 8^2 + OI^2$
  $\to 100 = 64 + OI^2$
  $\to OI^2 = 100 – 64 = 36$
  $\to OI = \sqrt{36} = 6\ (cm)$
  $\\$
  Trong $\Delta OMA$ vuông tại $M$ có $MI$ là đường cao:
  $OM^2 = OI . OA$ (hệ thức lượng)
  $\to 10^2 = 6 . OA$
  $\to OA .6 = 100$
  $\to OA ≈ 16,6\ (cm)$

  cho-diem-m-va-n-thuoc-duong-tron-o-10-cm-sao-cho-mn-co-do-dai-bang-16-cm-qua-m-va-an-ket-cac-tie

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới