0,123×5+0,123:0,25+0,123

0,123×5+0,123:0,25+0,123

2 bình luận về “0,123×5+0,123:0,25+0,123”

 1. Đáp án + Giải thích các bước giải:
  $\\$
  0,123×5+0,123:0,25+0,123
  = 0,615+0,123:0,25+0,123
  = 123/200 + 0,123 : 0,25+0,123
  = 123/200 + 123/250 + 0,123
  = 123/200 + 123/250 + 123/1000
  = 120/100 = 1,23.

  Trả lời
 2. 0,123 xx 5 + 0,123 : 0,25 + 0,123
  =0,123 xx 5+ 0,123 : 1/4 + 0,123
  = 0,123 xx 5 + 0,123 xx 4 + 0,123
  = 0,123 xx 5 + 0,123 xx 4 + 0,123 xx 1
  =0,123 xx ( 5+4+1)
  =0,123 xx (9+1)
  =0,123 xx 10
  =1,23
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới