1) một ca nô đi từ bến A cách bến B với vận tốc xuôi dòng 50km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 40km/giờ

1) một ca nô đi từ bến A cách bến B với vận tốc xuôi dòng 50km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 40km/giờ

a) Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên ?

b) Lúc 7 giờ 30 phút ca nô xuất phát từ bến A đến bến B lúc 8 giờ 15 phút, nghỉ 15 phút, sau đó quay về bến A vào lúc mấy giờ ?

c) Tính khoảng cách hai bến A và bến B bằng bao nhiêu km ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới