viết mỗi phân số 16/21 và 13/14 thành tổng các phân số tối giản 16/21 13/14

viết mỗi phân số 16/21 và 13/14 thành tổng các phân số tối giản
16/21
13/14
Viết một bình luận