Cho A = 2 . $2^{2}$ . $2^{3}$ . $2^{4}$ ….. $2^{99}$ . $2^{100}$ Chứng minh rằng A chia hết cho 3, cho 6

Cho A = 2 . $2^{2}$ . $2^{3}$ . $2^{4}$ ….. $2^{99}$ . $2^{100}$
Chứng minh rằng A chia hết cho 3, cho 6

2 bình luận về “Cho A = 2 . $2^{2}$ . $2^{3}$ . $2^{4}$ ….. $2^{99}$ . $2^{100}$ Chứng minh rằng A chia hết cho 3, cho 6”

 1. A = 2 . $2^{2}$ . $2^{3}$ . $2^{4}$ . …. . $2^{99}$ . $2^{100}$ 
  A = ( 2 . $2^{2}$ ) . ( $2^{3}$ . $2^{4}$ ) . ….. . ( $2^{99}$ . $2^{100}$ )
  A = 8 . ( $2^{3}$ . $2^{4}$ ) . ….. . ( $2^{99}$ . $2^{100}$ )
  Vì 8 $\not\vdots$ 6 , $\not\vdots$ 3
  Vậy A $\not\vdots$ 3 
  A $\not\vdots$ 6

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới