Số học sinh của một trường Trung học cơ sở trên địa bàn các con số ba chữ số và lớn hơn 900 nếu xếp thành hàng ba hàng bốn hà

Số học sinh của một trường Trung học cơ sở trên địa bàn các con số ba chữ số và lớn hơn 900 nếu xếp thành hàng ba hàng bốn hàng năm đều vừa đủ không thừa một ai hỏi trường Trung học cơ sở đó có bao nhiêu học sinh

2 bình luận về “Số học sinh của một trường Trung học cơ sở trên địa bàn các con số ba chữ số và lớn hơn 900 nếu xếp thành hàng ba hàng bốn hà”

 1. Giải đáp:
   giải
  gọi số học sinh là x
  x$\vdots$3;x$\vdots$4;x$\vdots$5 và x>900
  nên x∈BC(3;4;5}
  3=3
  4=2²
  5=5
  BCNN(4;3;5}=2².3.5=60
  BC(3;4;5)=B(60)={0;60;120;180;240;300;360;420;480;540;600;660;720;780;840;900;960;1020;…}
  Vì x>900 và x là stn có ba chữ số nên x=960
  Vậy trường trung học cơ sở đó có 960 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Trường Trung học cơ sở đó có 960 học sinh.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi a là số học sinh của trường Trung học cơ sở đó (a ∈ N*), khi đó a ∈ BC(3; 4; 5) và a > 900
  Ta có: 3 = 3
            4 = 2²
            5 = 5
  ⇒ BCNN(3; 4; 5) = 2² . 3 . 5=60
  ⇒ BC(3; 4; 5) = B(60) = {0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420; 480; 540; 600; 660; 720; 780; 840; 900; 960; 1020;…}
  Mà a > 900 nên a = 960
  Vậy trường Trung học cơ sở đó có 960 học sinh.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới