Tìm số nguyên x biết a) -314 3.(5 + x) = -254 b) ( -27 + x) . ( 14 – 2x) = 0

Tìm số nguyên x biết
a) -314 3.(5 + x) = -254 b) ( -27 + x) . ( 14 – 2x) = 0

2 bình luận về “Tìm số nguyên x biết a) -314 3.(5 + x) = -254 b) ( -27 + x) . ( 14 – 2x) = 0”

 1. Giải đáp:
   a) +) x=15 ; -) x=-25
   b) x ∈ {27;7}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu đề là +
    a) -314+3.(5+x)=-254
  ⇒ 3.(5+x)=-254-(-314)
  ⇒ 3.(5+x)=60
  ⇒ 5+x=60:3
  ⇒ 5+x=20
  ⇒ x=20-5
  ⇒ x=15
  Vậy x=15
  Nếu đề là –
    a) -314-3(5+x)=-254
  ⇒ 3(5+x)=-314-(-254)
  ⇒ 3(5+x)=-60
  ⇒ 5+x=-60:3
  ⇒ 5+x=-20
  ⇒ x=-20-5
  ⇒ x=-25
  Vậy x=-25
    b) (-27+x).(14-2x)=0
  TH1: -27+x=0
  ⇒ x=0+27
  ⇒ x=27
  TH2: 14-2x=0
  ⇒ 2x=14-0
  ⇒ 2x=14
  ⇒ x=14:2
  ⇒ x=7
  Vậy x ∈ {27;7}

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 
  Đề 1)-314+3*(5+x)=-254
  =>3*(5+x)=-254-(-314)
  =>3*(5+x)=60
  =>5+x=60:3
  =>5+x=20
  =>x=20-5
  =>x=12
  Vậy x=12
  Đề 2)-314-3*(5+x)=-254
  =>3*(5+x)=-314-(-254)
  =>3*(5+x)=-60
  =>5+x=-60:3
  =>5+x=-20
  =>x=-20-5
  =>x=-25
  Vậy x=-25
  b)(-27+x)*(14-2x)=0
  =>-27+x=0 hoặc 14-2x=0
  =>x=0-(-27) hoặc 2x=14-0
  =>x=0+27 hoặc 2x=14
  =>x=27 hoặc x=14:2
  =>x=27 hoặc x=7
  Vậy x∈{27;7}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới