X+2/3=-0,2 |x-2/5| +1 =1/5 2 căn x-2,1=4,9

X+2/3=-0,2

|x-2/5| +1 =1/5

2 căn x-2,1=4,9

2 bình luận về “X+2/3=-0,2 |x-2/5| +1 =1/5 2 căn x-2,1=4,9”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    x+2/3=-0,2
  ⇒ x+2/3=-1/5
  ⇒ x=-1/5-2/3
  ⇒ x=-13/15
  Vậy x=-13/15
    |x-2/5|+1=1/5
  ⇒ |x-2/5|=1/5-1
  ⇒ |x-2/5|=-4/5 (vô lí)
  ⇒ x ∈ ∅
    2$\sqrt{x}$-1,2=4,9
  ⇒ 2$\sqrt{x}$=4,9+1,2
  ⇒ 2$\sqrt{x}$=6,1
  ⇒ $\sqrt{x}$=6,1:2
  ⇒ $\sqrt{x}$=3,05
  ⇒ x=3,05^2
  ⇒ x=9,3025
  Vậy x=9,3025

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   x+2/3=-0,2
  =>x=-0,2-2/3
  =>x=-13/15
  Vậy =-13/15
  b)|x-2/5|+1=1/5
  =>|x-2/5|=1/5-1
  =>|x-2/5|=-4/5
  =>x-2/5=4/5 hoặc x-2/5=-4/5
  =>x=4/5+2/5 hoặc x=-4/5+2/5
  =>x=6/5 hoặc x=-2/5
  Vậy x∈{6/5;-2/5}
  c)2\sqrt{x}-2,1=4,9
  =>2\sqrt{x}=4,9+2,1
  =>2\sqrt{x}=6,1
  =>\sqrt{x}=6,1:2
  =>\sqrt{x}=3,05
  =>x=9,3025
  Vậy x=9,3025

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới