Hai lớp 9A, 9B tham gia cùng đoàn thanh niên làm kính chắn giọt bắn phòng chống Covid trong 6 ngày thì xong. Nếu lớp 9A làm t

Hai lớp 9A, 9B tham gia cùng đoàn thanh niên làm kính chắn giọt bắn phòng chống Covid trong 6 ngày thì xong. Nếu lớp 9A làm trong 2 ngày, 9B làm trong 3 ngày thì được 2/5 công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi lớp làm trong bao lâu hoàn thành công việc?

2 bình luận về “Hai lớp 9A, 9B tham gia cùng đoàn thanh niên làm kính chắn giọt bắn phòng chống Covid trong 6 ngày thì xong. Nếu lớp 9A làm t”

 1. Giải đáp:
  Lớp 9A: 10 ( ngày )
  Lớp 9B: 15 ( ngày )
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x,y lần lượt là thời gian làm riêng của hai lớp 9A và 9B ( ngày ) (x, y > 6)
  Mỗi ngày lớp 9A làm được $\dfrac{1}{x}$ công việc, lớp 9B thì làm được $\dfrac{1}{y}$ công việc và cả 2 lớp cùng làm thì được $\dfrac{1}{6}$ nên:
      $\dfrac{1}{x}$ + $\dfrac{1}{y}$ = $\dfrac{1}{6}$ (1)
  Nếu lớp 9A làm trong 2 ngày và lớp 9B thì làm trong 3 ngày thì được $\dfrac{2}{5}$ công việc nên:
      $\dfrac{1}{x}$.2 + $\dfrac{1}{y}$.3 = $\dfrac{2}{5}$ (2)
  Đặt $\begin{cases} \dfrac{1}{x} = a\\ \dfrac{1}{y} = b\\ \end{cases}$
  Từ (1) và (2) 
  => $\begin{cases} a+b=\dfrac{1}{6}\\2a + 3b=\dfrac{2}{5}\\\end{cases}$ ⇔ $\begin{cases} a=\dfrac{1}{10}\\b=\dfrac{1}{15}\\ \end{cases}$ ⇔ $\begin{cases} \dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{10}\\ \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{15}\\ \end{cases}$ ⇔ $\begin{cases} x=10(tm)\\ y=15(tm)\\ \end{cases}$
  Vậy nếu làm một mình thì mỗi lớp làm xong lần lượt là 10 ngày và 15 ngày

  Trả lời
 2. Gọi t/g làm xog xông việc nếu lớp 9A làm riêng là:x(ĐK:x>6)(ngày)
   Gọi t/g làm xog xông việc nếu lớp 9B làm riêng là:y(ĐK:y>6)(ngày)
  Ta có hệ pt:
  $\left \{ {{1/x+1/y=1/6} \atop {2/x+3/y=2/5}} \right.$
  Đặt 1/x=a;1/y=b
  =>$\left \{ {{a+b=1/6} \atop {2a+3b=2/5}} \right.$
  =>$\left \{ {{a=1/6-b} \atop {2(1/6-b)+3b=2/5}} \right.$
  =>$\left \{ {{a=1/6-b} \atop {2/6-2b+3b=2/5}} \right.$
  =>$\left \{ {{a=1/6-1/15=1/10} \atop {b=1/15}} \right.$
  =>x=1/a=10(t//m);y=1/b=15(t//m)
  Vậy:
  Nếu làm riêng thì lớp 9A làm xong trong 10 ngày
  Nếu làm riêng thì lớp 9B làm xong trong 15 ngày
   

  Trả lời

Viết một bình luận