‘ương’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” ương “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ ương, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ ương trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chim uyên ương.

2. Gọi tắt “Trung ương Trung Cộng”,”Trung ương Đảng” với nhiệm kỳ 5 năm.

3. Lão đà quải ương

4. Nhóc con ương ngạnh.

5. Các chức sắc trung ương

6. Nó là một tai ương.

7. Ương soái tráng sĩ đi trước, Khâm đi sau nhưng không kịp tiếp ứng cho Ương .

8. Ngân hàng Trung ương Malaysia

9. Các Chức Sắc Trung Ương
10. * Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương

11. Ngân hàng Trung ương châu Âu.

12. Phong bế thần kinh trung ương.

13. Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương thường đề cập đến đề tài này trong đại hội trung ương.

14. Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết Trung ương phải có trên 5 năm tuổi Đảng.

15. Năm 1933, chính quyền trung ương chuyển từ Thượng Hải đến Khu Căn cứ địa cách mạng Trung ương.

16. (Đại biểu chuyên trách: Trung ương).

17. Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương

18. Nootka Sound là một tai ương.

19. Buổi Họp Trung Ương Hội Thiếu Nữ

20. Ủy viên Ban Phụ vận Trung ương.

21. Đứa con trai ương ngạnh (18-21)

22. ♪ Dù tai ương, hoạn nạn ♪

23. Trong đại hội trung ương, sự kêu gọi cho sáu Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương mới, một Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ mới, và sự tái tổ chức Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi đã được loan báo.

24. Điều chỉnh và bổ sung số lượng Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết Trung ương, không được vượt quá 1/5 số lượng Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết Trung ương do Đại hội Đại biểu Toàn quốc bầu ra.

25. Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus.

26. Phải là do thần kinh trung ương.

27. Chủ Tich Trung Ương Hội Phụ Nữ
28. Chủ Tịch Trung Ương Trường Chủ Nhật

29. Uyên ương cũng là đơn phối ngẫu.

30. Cục Thống kê Trung ương Syria (CBS).

31. Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Niên
32. * Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương

33. Theo quyết định này, ban đặt dưới sự quản lý của Ban tuyên huấn Trung ương trực thuộc Trung ương Đảng.

34. Khoan, ” sách ” trung ương là cái gì đã?

35. Được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

36. Những ân phước ở trụ sở trung ương

37. Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

38. Trụ sở trung ương của đạo mẹ tôi!

39. + 8 Đừng ương ngạnh như tổ phụ mình.

40. Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương.

41. Tăng cường Hội đồng Lãnh đạo Trung Ương

42. Hội đồng lãnh đạo trung ương hữu hình

43. Thư của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương

44. Hội đồng Lãnh đạo Trung ương của “nhà”

45. Họ sẽ đưa đất nước tới tai ương.

46. Tổ chức của ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) theo mô hình của ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) và Landesbank (Đức).

47. Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ Thứ 185

48. Các Câu Thánh Thư trong Đại Hội Trung Ương

49. Xã hội này không có chính quyền trung ương.

50. Bản chén tai ương được trút xuống mặt đất.

Viết một bình luận