1.Chuyển câu trên sang câu phủ định và nghi vấn . I am in my english class now. -….. -….

1.Chuyển câu trên sang câu phủ định và nghi vấn .

I am in my english class now.

-…..

-….

2 bình luận về “1.Chuyển câu trên sang câu phủ định và nghi vấn . I am in my english class now. -….. -….”

 1. Câu phủ định :
  Cấu trúc :  S + am/is/are + not + …..
  – I am not in my english class now 
  Câu nghi vấn : 
  I chuyển thành you ( câu nghi vấn )
  Tính từ sở hữu you là your
  – Are you in your class now ?

  Trả lời
 2. 1 .  
  ( – ) : I am not in my English class now 
  – Hiện tại đơn tobe dạng phủ định : S + is / am / are + ( not ) + … 
  ( ? ) : Are you in your English class now ? 
  – Câu khẳng định , phủ định dùng chủ ngữ là ”I” thì câu nghi vấn ta dùng”you” để hỏi 
  – Chủ ngữ là ”You” thì ta dùng tính từ sở hữu ”your”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới