Một người mang 165 quả cam và quýt đi bán.Sau khi bán 15 quả cam , người đó thấy số cam còn lại bằng 2/3 số quýt. Hỏi lúc đầu

Một người mang 165 quả cam và quýt đi bán.Sau khi bán 15 quả cam , người đó thấy số cam còn lại bằng 2/3 số quýt. Hỏi lúc đầu người đó mang bao nhiêu quả cam , bao nhiêu quả quýt đi bán ?

2 bình luận về “Một người mang 165 quả cam và quýt đi bán.Sau khi bán 15 quả cam , người đó thấy số cam còn lại bằng 2/3 số quýt. Hỏi lúc đầu”

 1. Giải đáp:
   Sau khi bán 15 quả cam thì còn lại số quả cam và quýt là :
  165 – 15 = 150 ( quả )
  Ta có sơ đồ sau khi bán đi 15 quả cam :
  Cam  : |—–|—–|
  Quýt : |—–|—–|—–| } 150 quả
  Lúc đầu người đó mang số quả quýt là :
  150 : (2+3) x 3 =90 ( quả )
  Lúc đầu người đó mang số quả cam là :
  165 – 90 = 75 (quả)
  Đáp số : 90 quả quýt , 75 quả cam
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2.             giải
  sau khi bán 15 quả cam thì tổng số quả cam còn lại là :
               165 – 15 = 150  ( quả )
   ta có sơ đồ khi bán 15 quả cam :
   cam /___/___/
  quýt/___/___/___/     150
   số quả cam sau khi bán là:
           150 ÷ ( 2 + 3 ) × 2 = 60 ( quả )
   số quả cam lúc đầu là:
              60 + 15 = 75 ( quả )
  số quả quýt lúc đầu là:
               165 – 75 = 90 ( quả )
                       đáp số : 75 quả
                                     90 quả
   chúc bạn học tốt 🙂
   

  Trả lời

Viết một bình luận