tính nhanh a 476 : 0,5 + 476 x 3 + 476 : 0,2 b ( 150 x 99 + 150 ) – ( 25% x 8 )+ ( 143 x 101 – 143 )

tính nhanh
a 476 : 0,5 + 476 x 3 + 476 : 0,2
b ( 150 x 99 + 150 ) – ( 25% x 8 )+ ( 143 x 101 – 143 )Viết một bình luận

Câu hỏi mới