`a,` `23` `.` `25` `+` `75` `.` `23` `-` `1300` `b,` `36` `:` $3^{2}$ `-` `5` `.` $2^{2}$

`a,` `23` `.` `25` `+` `75` `.` `23` `-` `1300`
`b,` `36` `:` $3^{2}$ `-` `5` `.` $2^{2}$

2 bình luận về “`a,` `23` `.` `25` `+` `75` `.` `23` `-` `1300` `b,` `36` `:` $3^{2}$ `-` `5` `.` $2^{2}$”

 1. Giải đáp:
  a) 23.25 + 75.23 – 1300
  = [23.(25+75)] – 1300
  = 23.100 – 1300
  = 2300 – 1300
  = 1000
  $\\$
  b) 36 : 3^2 – 5.2^2
  = 36 : 9 – 5.4
  = 4-20
  = -(20-4)
  = -16.
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới