giải giúp mình với ạ, hứa vote 5 shaoo =)) BT 1 Tính e) (-8x³y+2y)(3xy³-2x+7y) f) (2x-1)(3x+2)(3-x) <

giải giúp mình với ạ, hứa vote 5 shaoo =))

BT 1 Tính

e) (-8x³y+2y)(3xy³-2x+7y)

f) (2x-1)(3x+2)(3-x)

g) 3x(2x+5)+(6x-1)(2-x)+2

h) x²+(3x+1)(5x-3)-(1-4x)²

1 bình luận về “giải giúp mình với ạ, hứa vote 5 shaoo =)) BT 1 Tính e) (-8x³y+2y)(3xy³-2x+7y) f) (2x-1)(3x+2)(3-x) <”

 1. Giải đáp:
  e)-24x^4y^4+6xy^4+16x^4y-4xy-16x^3y^2+4y^2 
  f)-6x^3+17x^2+5x-6
  g)28x
  h)4x-4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  e)
  (-8x^3y+2y)(3xy^3-2x+7y)
  =(-8x^3y+2y)3xy^3+(-8x^3y+2y).(-2x)+(-8x^3y+2y).2y
  =-8x^3y.3xy^3+2y.3xy^3+(-8x^3y).(-2x)+2y.(-2x)+(-8x^3y).2y+2y.2y
  =-24x^4y^4+6xy^4+16x^4y-4xy-16x^3y^2+4y^2
  f)
  (2x-1)(3x+2)(3-x)
  =(2x-1)(3x.3+2.3-3x.x-2x)
  =(2x-1)(9x+6-3x^2-2x)
  =(2x-1)(-3x^2+7x+6)
  =2x(-3x^2+7x+6)-(-3x^2+7x+6)
  =2x.(-3x^2)+2x.7x+2x.6+3x^2-7x-6
  =-6x^3+14x^2+12x+3x^2-7x-6
  =-6x^3+17x^2+5x-6
  g)
  3x(2x+5)+(6x-1)(2-x)+2
  =3x.2x+3x.5+6x.2-1.2+6x.(-x)+(-1).(-x)+2
  =6x^2+15x+12x-2-6x^2+x+2
  =(6x^2-6x^2)+(15x+12x+x)+(-2+2)
  =28x
  h)
  x^2+(3x+1)(5x-3)-(1-4x)^2
  =x^2+3x.5x+5x+3x.(-3)-3-(1-8x+16x^2)
  =x^2+15x^2+5x-9x-3-1+8x-16x^2
  =(x^2+15x^2-16x^2)+(5x-9x+8x)-(3+1)
  =4x-4
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới