Lớp 51 có tổng số là 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam còn lại là học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của: a) Học sinh na

Lớp 51 có tổng số là 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam còn lại là học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của:
a) Học sinh nam và học sinh lớp đó?
b) Học sinh nữ và học sinh lớp đó?

2 bình luận về “Lớp 51 có tổng số là 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam còn lại là học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của: a) Học sinh na”

 1. Giải đáp:
  a) 66,67% 
  b) 60%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) lớp đó có số học sinh nữ là: 
  $30 -12 = 18_{}$ (học sinh)
  tỉ số phần trăm của học sinh nam và học sinh nữ lớp đó:
  $\frac{12}{18}$ . $100_{}$% ≈ 66,67%
  b) tỉ số học sinh nữ và học sinh lớp đó
  $\frac{18}{30}$ . 100% = 60%

  Trả lời
 2. a.
  Tỉ số % số học sinh nam và số học sinh lớp đó là:
  12 ÷ 30 = 0 , 4 = 40 %
  b.
  Số học sinh nữ của lớp đó là:
  30 − 12 = 18 (học sinh)
  Tỉ số % số học sinh nữ và số học sinh lớp đó là:
  18 ÷ 30 = 0 , 6 = 60 %
  Đáp số : a . 40 % ; b . 60 %
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới