một cửa hàng bán văn phòng phẩm.Định giá 1 chiếc cặp là 48 000 đồng, vậy cửa hàng lãi 20% tiền vốn của chiếc cặp . tính tiền

một cửa hàng bán văn phòng phẩm.Định giá 1 chiếc cặp là 48 000 đồng, vậy cửa hàng lãi 20% tiền vốn của chiếc cặp . tính tiền vốn là bao nhiêu

2 bình luận về “một cửa hàng bán văn phòng phẩm.Định giá 1 chiếc cặp là 48 000 đồng, vậy cửa hàng lãi 20% tiền vốn của chiếc cặp . tính tiền”

 1.    Tỉ số phần trăm của giá bán với giá vốn là :
             100% + 20% =120%
     Giá tiền vốn của chiếc cặp là :
              48000 : 120 × 100 = 40000 ( đồng )
                     Đáp số : 40000 đồng
           
   

  Trả lời
 2.  Giá vốn chiếc cặp là 100% thì cả vốn lẫn lãi chiếm là:
           100% + 20%=120%
   Tiền vốn chiếc cặp là:
            480000 ÷ 120 xx 100 = 400000(đồng)
                    Đáp số : 400000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới