tính bằng cách thuận tiện nhất a 40 x 36,24 x 2,5 b 27,37 – 7,46 – 2,54

tính bằng cách thuận tiện nhất
a 40 x 36,24 x 2,5
b 27,37 – 7,46 – 2,54

2 bình luận về “tính bằng cách thuận tiện nhất a 40 x 36,24 x 2,5 b 27,37 – 7,46 – 2,54”

 1. $\text{Lời giải và giải thích chi tiết}$
  $\text{Đề bài: Tính bằng cách thuận tiện nhất}$
  $\text{a) 40 x 36,24 x 2,5}$
  $\text{= 36,24 x ( 40 x 2,5 )}$
  $\text{= 36,24 x 100}$
  $\text{= 3,624}$
  $\text{b) 27,37 – 7,46 – 2,54}$
  $\text{Câu b không thể tính nhanh được nên}$
  $\text{= 19,91 – 2,54}$
  $\text{= 17,37 }$
  $\text{#ZiiiiOvO}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới