chứng minh rằng các đa thức sau vô nghiệm b $x^{2024}$ +(x-1)$^{4}$ +10

chứng minh rằng các đa thức sau vô nghiệm
b $x^{2024}$ +(x-1)$^{4}$ +10Viết một bình luận

Câu hỏi mới