18. Im afraid I havent got time to __________ the matter right now. A- go into B- look for C- turn over D- clean out

18. Im afraid I havent got time to __________ the matter right now.
A- go into B- look for C- turn over D- clean out

2 bình luận về “18. Im afraid I havent got time to __________ the matter right now. A- go into B- look for C- turn over D- clean out”

 1. 18. A. go into.
  @ Explain:
  – go into: thảo luận chi tiết.
  – look for: tìm kiếm.
  – turn over: lật lại.
  – clean out: làm sạch.
  => Giải đáp A. là đáp án phù hợp nhất.
  => Tôi e rằng tôi không có đủ thời gian để thảo luận chi tiết về vấn đề này ngay bây giờ.
  $#Hoidap247$
  $@Angelinazuize$

  Trả lời
 2. ->A
  + go into sth: đi sâu vào cái gì, dành thời gian làm gì
  – Dịch: Tôi e rằng tôi không có thời gian để đi sâu vào vấn đề bây giờ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới