6 km 35 m=km 2 tấn 450 km= tấn 7,3 giờ 15 phút= phút

6 km 35 m=km 2 tấn 450 km= tấn 7,3 giờ 15 phút= phút

2 bình luận về “6 km 35 m=km 2 tấn 450 km= tấn 7,3 giờ 15 phút= phút”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  +)  Ta có:
  1km=1000m
  Nên 35m=35:1000=0,035
  Nên 6km 35m=6+0,035=6,035km
  Vậy 6km35m=6,035km
  ___________________________
  +) Ta có:
  1 tấn =1000kg
  Nên 1000kg=1000:1000=1 tấn
  Nên 450kg=450:1000=0,45 tấn
  Nên 2 tấn 45kg =2+ 450:1000=2+0,45=2,45 tấn
  Vậy 2 tấn 45kg =2,45 tấn
  _____________________________
  +) Ta có:
  1 giờ =60 phút
  Nên 7,3 giờ =7,3xx60=438 phút
  Nên 7,3 giờ 15 phút =7,3xx60+15=438+15=453 phút
  Vậy 7,3 giờ 15 phút =453 phút

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới