Đường đi bộ từ thành phố A đến thành phố B dài hơn đường sông là 6 km.Để đi từ A đến B,ca nô đi hết 3 giờ 30 phút,ô tô đi

Đường đi bộ từ thành phố A đến thành phố B dài hơn đường sông là 6 km.Để đi từ A đến B,ca nô đi hết 3 giờ 30 phút,ô tô đi hết 2 giờ.Vận tốc ca nô kém vật tốc của ô tô là 18km/h.Tính vận tốc của ca nôViết một bình luận

Câu hỏi mới